P5-87

 

PLED

ECAM:嚙合前之命令前置長度

通訊位址:05AEH

05AFH

 

 

參數屬性:

各軸獨立參數

相關索引:7.11

 

 

操作介面:

面板 / 軟體

通訊

 

 

初值:

0

 

 

控制模式:

PR

 

 

單位:

-

 

 

設定範圍:

-1073741824 ~ +1073741823

 

 

資料大小:

32bit

 

 

資料格式:

DEC

 

 

參數功能:

凸輪嚙合條件P5-88.Z成立時,主動軸Master)發送的脈波數必須超過本參數設定值,凸輪才會真正嚙合!

換言之,會忽略本參數指定的前置量之後,才會嚙合!

 

 

 

本參數符號若為+:代表必須收到正向脈波作為前置量

符號若為-:代表必須收到反向脈波作為前置量