P1-43

 

MBT2

電磁煞車關閉延遲時間

通訊位址:0156H

0157H

 

 

參數屬性:

各軸獨立參數

相關索引:6.6.4

 

 

操作介面:

面板 / 軟體

通訊

 

 

初值:

0

 

 

控制模式:

ALL

 

 

單位:

ms

 

 

設定範圍:

-1000 ~ 1000

 

 

資料大小:

16bit

 

 

資料格式:

DEC

 

 

參數功能:

設定從伺服準備完了OFF到電磁煞車互鎖訊號(BRKR)關閉的延遲時間。

1MBT2延遲時間尚未結束且馬達運轉速度低於P1-38時,電磁煞車互鎖訊號BRKR)關閉。

2MBT2延遲時間結束而馬達運轉速度仍高於P1-38時,電磁煞車互鎖訊號BRKR)關閉。

3 AlarmAL022除外)或EMGS發生時,所產生之Servo Off ,如果MBT2設為負值時,將導致MBT2的負值不會作用,會等效於MBT2設為零。